KUCINSKAS GENETIKA PDF

Metodai Lietuvos archeologijoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, , p. Giannattasio S. Editor: Leatte P.

Author:Mazuramar Nara
Country:Nicaragua
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):22 February 2017
Pages:362
PDF File Size:6.38 Mb
ePub File Size:1.39 Mb
ISBN:363-2-44724-222-1
Downloads:88335
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YosarLytini ir somatini lsteli mutacijos. Nauji g e n e tin io k in ta m u m o altiniai: tikslingas g en etin s informacijos 3. Buvo pasilyta daugyb paveldjimo teorij, kurios ilgainiui nepasi tvirtin o. Mendelis G. Mendel , austr vienuolis, gyvens ir dirbs ekijoje M ora vija , Brno mieste, pirmasis suprato paveldjimo dsnius ir 1 8 5 6 -1 aisiais, pasitelkdamas matem atins statistikos principus, rod juos eksperimentais.

Mendelis pirmasis apra, kaip ir kokiomis proporcijomis paveldjimo veiks niai dabar inome, kad tai genai bei j nulem ti poymiai yra perduodam i i kartos kart.

Ir iandien, apsilank Brno mieste, rasite G. M endelio bibliotek ir lysveles, kuriose augalai fenotipikai pagal spalv pasiskirsto santykiu Savo eksperim ent rezultatus mokslininkas paskelb aisiais Brno gam tos tyrintoj draugijos posdyje ir aisiais tos draugijos mokslo darbuose. Taiau to m eto botanikai M endelio dsni nepripaino, ir i vertinga media ga iguljo mokslo a utoritet staliuose iki j.

Nuostabu ir tai, kad madaug tu o pat m etu 1 8 4 2 -1 aisiais. Darvinas Ch. Darwin suformulavo evoliucijos teorij, o eugenikos2 pradininkas F. Goltonas F. Galton beje, netikras. Darvino pusbrolis intensyviai tyrinjo kie kybini poymi, kaip antai m ogaus gis, paveldjim. Prajus trejiems m etams nuo G. M endelio atradim o - aisiais veicar biologas F Myeris F.

Miescher i lstels branduolio iskyr mediag, kuri. Spaudai pateiktas jo straipsnio rankratis nepajudjo nuo redaktoriaus stalo dvejus metus, kol redaktorius pats patikrino ir sitikino F Myerio gaut rezultat patikim um u. Tik vliau,. M adaug po trylikos m et 1 8 8 2 - 1 aisiais lstels branduolyje pa stebtos chrom osom os3 pavadinim aisiais pasil H. Valdejeris H. W aldeyer ir nustatyta, kaip jos keiiasi ir juda per m itoz, t. Prancz mokslininkas P. A n g l gydytojas J.

Edamsas J. Adam s atskleid ir apra 1 8 1 4 - 1 8 1 5-aisiais pagrindinius paveldjim o dsningum us. Taigi nors atskiri fa kta i apie paveldjim o dsnius, j cito lo g in iu s p a g rin dus ir chem in p rig im t buvo ino m i jau XIX amiaus pabaigoje, taiau prajo dar daug laiko, kol ie fa kta i buvo a p ib e n d rin ti ir sukurtas iuolaiki nis g e n e tik o s mokslas, t. Jau G. M endelis ir jo sekjai ino jo p a ve ld im u m o vienet, tik kitu pavadinim u.

Termin genas" kaip, beje, g e n o tip o bei fe n o tip o te rm inu s pasil dan m okslininkas V. Johansenas V. Johannsen aisiais. Skaitydam i io vadovlio skyrius suinosite, kas yra genas, susipainsite su jo chem ine p rig im tim i, veikim u ir kaip jis yra perduodam as palikuonim s. Kiekvienas ms tu rim e genus, paveldtus i savo tv. Juos galsime p e rd u o ti ir savo vaikams. Taigi genetika - tai mokslas, glaudiai susijs su m o g u m i.

Kiekvienas visuom ens narys tu r t suprasti paveldjim o dsnin gum us, kad atsidrs kritin je situacijoje nep ad aryt le m tin g klaid. Genetika nra vien a bstraktus mokslas. Ji - ms g yvenim o dalis. Taigi ir jos terminai vis dar ku riami. Iekoti lietuvik atitikm en vairi lygmen genetiniams pro cesams bei vienetams vardyti - to kia pagrindin knygos autoriaus pozicija. Todl terminai vartojami sinonimikai. Greta tarptautinio va rianto kaip teiktinesnis pateikiamas lietuvikas atitikm uo arba abu va riantai vartojami kaip lygiaveriai, danai juos papildant vairiais da lykin turin paaikinaniais odi deriniais ar vaizdiomis pakaitomis.

Metai Sritis Fiziologija E B. Liujisas E. Lewis ,. Niuslein-Volhard Ch. F Wieschaus. Robertsas R. Roberts U pertrauktj gen atradim,. Miulis K. Smitas M. Smith U kryptingosios mutagenezs atra dim ir jos taikym tiriant baltymus. Biopas J. Bishop U retrovirusinionkogen lstelins ir medicina ir H. Varmusas H. E Varmus kilms iaikinim. Altmanas S.

Cechas T. Maklintok B. McClintock Ujudrij genetini element atra ir medicina dim. U nukleorgi, ypa rekombinantins DNR, biochemijos tyrimus. V Gilbertas W. U nukleotid sekos bakteriofago deir F Sangeris F. Sanger 2. Arber ,. U restrikcijos ferment atradim ir ir medicina D. Natanas D. Nathans j pritaikym molekulinje genetiir H. Smitas H. Smith koje. Baltimoras D. Baltimore , U atradimus tiriant augli virus ir medicina R Dalbekas R.

Tiominas veik. Temin Fiziologija M. Delbrukas M. Delbrck , U j atradimus tiriant virus geneir medicina A. Fleris A. Hershey tin struktr ir dvigubjimo mechair S. Liurija S. Luria nizmus. V Holi R. Holley ,. U genetinio kodo ir jo funkcijos sinir medicina H. Korana H. Khorana tetinant baltymus iaikinim, ir M. V Nirenbergas.

Nirenberg Fiziologija F akobas F. Jacob ,. Lvovas A. Lwoff ir. Mono J. Monod Fiziologija F H. Krikas F. Crick ,. Votsonas J. Watson ir M.

DUA KUMAYL TRANSLITERATION PDF

KUCINSKAS GENETIKA PDF

Zulusar The pilot study has been carried out with medical data obtainment from state health records, during henetika study the longitudinal data about four thousand type two diabetes patients have been obtained and used for research of diabetes treatment efficacy evaluation in Latvia. Identification of novel mutations in the COL1A1 gene. These alleles were found respectively in only 2 or 1. Research Directions and labs.

EUGENIO BULYGIN PDF

Vaidutis.Kucinskas.-.Genetika.2001.LT

.

ACI 350.3-06 PDF

genetika_II

.

ACI CODE 318-99 PDF

Vaidutis Kuńćinskas

.

Related Articles