BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD 2 OPGAVEN PDF

Dagore Preview 1 out of 7 pages. With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Earn while you study. Get to Know Us. Boekhouden geboekstaafd 3 hoofdstuk 12, 18 en 20 Een samenvatting van de hoofdstukken 12, 18 en 20 uit Boekhouden Geboekstaafd 7e druk.

Author:Samule Brashura
Country:Maldives
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):11 November 2019
Pages:343
PDF File Size:3.88 Mb
ePub File Size:5.35 Mb
ISBN:632-7-79428-241-6
Downloads:16179
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VoodoogarFuchs S. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht postbus , KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus , KB Hoofddorp, All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Alhoewel de indeling in afdelingen in deze druk gelijk is aan die in de vorige, zijn toch heel wat veranderingen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen vermelden we hieronder: In alle hoofdstukken is de Postbank verdwenen en meestal vervangen door de Rabobank of de ING Bank. Door allerlei wijzigingen in de socialeverzekeringswetgeving hebben we hoofdstuk 3 grotendeels herschreven. Dientengevolge hebben we de rekeningen met betrekking tot de lonen nu meestal aangegeven met personeelskosten.

De passages over ruil van vaste activa en niet-voorziene revisies van vaste activa zijn herschreven en waar nodig aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 19 De administratie van dienstverlenende bedrijven is in paragraaf Door de toevoeging van een nieuw hoofdstuk over ERP-systemen hebben we het voor de doelgroep van deze uitgave wat minder interessante hoofdstuk 22 Het tijdelijk activeren of passiveren van kosten vorige drukken laten vervallen. Van de belangrijkste vaktermen zijn in de tekst de overeenkomstige Engelse termen opgenomen. Doordat we verder op veel plaatsen de tekst hebben vereenvoudigd, bedragen meer aan de realiteit hebben aangepast en allerlei kleine wijzigingen hebben doorgevoerd, is gebruik van de zevende druk naast de vorige druk niet goed mogelijk.

Ook nu hebben we in deze nieuwe druk van Boekhouden geboekstaafd 2 niet gesleuteld aan de bijzondere door gebruikers zeer gewaardeerde kenmerken van dit boek, dat zich langzamerhand heeft ontwikkeld tot de standaard in het Nederlandse voortgezet boekhoudonderwijs. Deze kenmerken zijn: eigentijds taalgebruik; korte theoretische uiteenzettingen; veel voorbeelden; trefwoorden in de marge; per hoofdstuk een begrippenlijst en een zelftoets; uitwerkingen van de zelftoetsen; uitgebreid register met vaktermen.

Mede door deze kenmerken noemen gebruikers de serie Boekhouden geboekstaafd studentvriendelijk, goed toegankelijk, goed gestructureerd, en geschikt voor zelfstudie. Uiteraard zijn ook in het opgavenboek bij Boekhouden geboekstaafd 2 wijzigingen aangebracht en op enkele plaatsen nieuwe opgaven toegevoegd om een goede aansluiting te krijgen bij de nieuwe druk van het tekstboek.

In de meeste hoofdstukken na hoofdstuk 13 hebben we op verzoek van gebruikers een extra opgave toegevoegd waarin de getoetste theorie die van het betrokken hoofdstuk overstijgt. Net zoals bij Boekhouden geboekstaafd 1 verschijnen op audiocolleges. Dit zijn uitwerkingen van enige opgaven uit het opgavenboek waarin met gesproken woord en stap voor stap op uw scherm de opgaven worden uitgewerkt.

De toegang tot de audiocolleges is via de voucher bij het uitwerkingenboek geregeld. Via de hierboven vermelde site kunt u ook uitwerkingenbladen bij een aantal opgaven uit het opgavenboek downloaden, waardoor deze wat vlotter te maken zijn. VI Woord vooraf 9 Opmerkingen over de inhoud van deze uitgave die kunnen leiden tot verbeteringen in een volgende druk, zullen we in dank ontvangen.

We verzoeken u uw op- en aanmerkingen door te geven aan de uitgever. Daarna staan we stil bij een belangrijk onderdeel van de administratie: de bedrijfsadministratie. Deze is met name gericht op de informatieverzorging met betrekking tot het interne bedrijfsproces. Bij de verdere behandeling in dit boek maken we steeds gebruik van dit stelsel.

Ad a Informatie als middel bij het voorbereiden en het nemen van beslissingen Het informatiesysteem als a tool of management Intern In elke onderneming nemen diverse functionarissen regelmatig beslissingen om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken.

Om de beslissingsvoorbereiding en de besluitvorming zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn deze personen aangewezen op informatie. Daarbij moet het informatiesysteem binnen de onderneming in staat zijn aan elke functionaris de informatie te verschaffen, die voor een juiste vervulling van zijn functie noodzakelijk is. Het antwoord op de vraag welke gegevens verzameld, vastgelegd en verwerkt moeten worden, is dan ook afhankelijk van de informatiebehoeften die de verschillende informatievragers hebben.

Wanneer het informatiesysteem tegemoet komt aan de informatiebehoeften van de verschillende functionarissen, gaat het dienstdoen als een instrument bij het bedrijfsbeleid a tool of management. Een belangrijk onderdeel van de hier bedoelde informatie wordt gevormd door de berichtgeving over de grootte en de samenstelling van het resultaat dat de onderneming in een bepaalde periode heeft behaald.

Vooral voor het te voeren beleid in de toekomst vormt de informatie over de resultaten in het verleden belangrijk materiaal. Op basis van deze informatie kan de ondernemingsleiding beter beoordelen welke activiteiten in de toekomst moeten worden gestimuleerd, dan wel afgeremd of bijgesteld.

Zo is het voor werknemers van groot belang informatie te krijgen over de vraag of de onderneming waar zij werkzaam zijn, verlies loss of winst profit maakt en hoe de verwachtingen over de resultaten in de toekomst zijn.

Sombere verwachtingen over de toekomst kan hen ertoe brengen uit te kijken naar een andere baan. Control Ad b Informatie als middel bij het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten Uitgaande van genomen beslissingen zie onder a moeten in een onderneming veel activiteiten worden uitgevoerd. Hierbij is het voor de functionarissen die het toezicht hebben op de uitvoering, van groot belang informatie te ontvangen over de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt.

Het management kan van tevoren over het verloop van de uitvoering verwachtingen uitspreken en deze vastleggen in begrotingen en mogelijk zelfs in normen.

Dan zal men regelmatig de werkelijkheid willen vergelijken met de verwachtingen. Eventuele afwijkingen kunnen dan worden vastgesteld. Tevens moet het management beschikken over informatie waarmee de oorzaken van de afwijkingen kunnen worden vastgesteld, waarna bijsturing of normcorrectie kan plaatsvinden. Wanneer de administratie in staat is ook de zojuist beschreven informatie te verschaffen, wordt zij naast beleidsinstrument zie onder a ook beheersinstrument. De vergelijking van het werkelijk verloop van de uitgevoerde activiteiten met de verwachtingen daarover bevat een controle-element.

Hieruit volgt dat informatie ook een nuttige functie vervult als controlemiddel op de activiteiten en handelingen van werknemers in het bedrijf. In het vervolg van deze serie krijgen we nog dikwijls te maken met allerlei controles die in een bedrijf moeten worden uitgevoerd en waarvoor de administratie de nodige informatie moet verschaffen.

Ad c Informatie als middel bij het afleggen van verantwoording Intern De functionarissen binnen de onderneming moeten regelmatig verantwoording afleggen aan hun chefs over de activiteiten, die zij hebben ontwikkeld.

Om dit mogelijk te maken moet in veel gevallen de administratie weer de nodige informatie verschaffen. Zo leggen de monteurs in een garagebedrijf verantwoording af over hun tijdsbesteding door registratie van de uren die zij hebben besteed aan de opeenvolgende reparatie-opdrachten. Ook zijn er functionarissen binnen de onderneming die voorraden moeten bewaren, bijvoorbeeld in het garagebedrijf de magazijnchef in het onderdelenmagazijn.

Als dergelijke functionarissen verantwoording moeten afleggen over de omvang van een bepaalde voorraad, is dit niet moeilijk als alle voorraadmutaties steeds nauwkeurig worden geadministreerd.

Paragraaf 1. Met behulp van de in de administratie vastgelegde gegevens kan hierover de nodige informatie worden verstrekt. Uit het voorgaande blijkt dat het informatiesysteem zo moet worden ingericht, dat kan worden voorzien in de informatiebehoeften van de diverse functionarissen in de betrokken onderneming.

Een aantal eisen waaraan het informatiesysteem moet voldoen, zijn: de informatie is betrouwbaar; de informatie betreft een korte periode, bijvoorbeeld een maand, een week of zelfs een dag; de informatie is snel na het verstrijken van de bedoelde periode beschikbaar; de informatie is van een juiste mate van detaillering.

De informatie dient zodanig uitgebalanceerd te zijn dat deze niet te veel, maar zeker ook niet te weinig gedetailleerd is. Onderstaande figuur verduidelijkt de mate van gedetailleerdheid in relatie tot de verschillende niveaus in de onderneming. Ook bij de dienstverlenende onderneming is er veel aandacht voor de interne berichtgeving. Bij zo n onderneming is vaak geen goederenbeweging te onderkennen. Door het ontbreken van de goederenbeweging zijn ook controles moeilijker uit te voeren.

Het gedeelte van de administratie dat voornamelijk is gericht op de informatieverzorging met betrekking tot het interne bedrijfsproces, noemen we de bedrijfsadministratie. Bedrijfsadministratie en planning Een bedrijfsadministratie begint met het uitstippelen van een plan voor de toekomst. Op basis van plannen voor de lange en de middellange termijn wordt in een kortetermijnplan vastgelegd wat in het komende jaar moet gebeuren. Een belangrijk onderdeel bij de opstelling van het budget wordt gevormd door de budgettering van de opbrengsten en de daarmee verbonden toegestane kosten.

De gebudgetteerde cijfers voor opbrengsten en kosten vormen op hun beurt weer de basis voor de calculatie van allerlei normen, die in de komende korte periode gelden.

Als grootheden waaraan een normatief karakter kan zijn gegeven, noemen we standaardhoeveelheden en standaardprijzen van grond- en hulpstoffen, arbeidsuurtarieven, machine-uurtarieven, tarieven van kostenplaatsen, rabattarieven, kostprijzen van producten, enz.

In eerste instantie wordt daarbij antwoord gegeven op de vraag hoe de diverse normen die in de komende periode zullen gelden, vooraf moeten worden berekend. Hierdoor maken we een begin met het analytisch resultatenoverzicht; dat wil zeggen een overzicht waarin het totale in een bepaalde periode behaalde resultaat is gesplitst naar oorzaken. Door de vergelijking van de werkelijke kosten met de toegestane kosten, ondergaat het totale resultaat een eerste splitsing, namelijk in het verkoopresultaat en het kostenresultaat.

In dit boek geeft de logistiek voor een groot deel richting aan de manier waarop transacties worden verwerkt. Kenmerkend voor de rekeningen die zijn opgenomen in bovengenoemde rubrieken, is dat het zuivere rekeningen zijn. Dit houdt in dat het werken met bovenstaande rubriekindeling pas betekenis krijgt als in de boekhouding de permanence 1 wordt toegepast. Elke rekening krijgt een nummer dat uit drie cijfers bestaat: rubriekcijfer groepcijfer rekeningcijfer Het rekeningenstelsel wordt zodanig opgesteld, dat het precies aansluit op de specifieke kenmerken van het bedrijf.

Het maken van een rekeningenstelsel is dus duidelijk maatwerk. Een voorbeeld van een rekeningenstelsel is vermeld op de losbladige bijlage bij dit boek. De nummers en de namen van de grootboekrekeningen die we in dit boek gebruiken, zijn in de meeste gevallen op deze bijlage terug te vinden.

De ononderbroken pijlen in de figuur stellen meldingen voor van de verschillende onderdelen naar de administratie. Aan de hand van deze meldingen kunnen onder andere allerlei controles worden uitgevoerd. Zo kan worden nagegaan of de melding van de productiechef over de hoeveelheid gereed product die hij in een bepaalde periode heeft afgegeven aan het magazijn gereed product, overeenstemt met de melding van de magazijnchef over de hoeveelheid product die hij in die periode heeft ontvangen.

Wanneer uit dergelijke controles blijkt dat de diverse meldingen overeenstemmen, worden aan de hand van deze meldingen de betrokken rekeningen in het grootboek vaak automatisch bijgewerkt. Deze investeringen betroffen twee terreinen: de technische aansturing van het productieproces bijvoorbeeld het gebruikmaken van robots en de administratieve processen eromheen.

De inschakeling van computers moet leiden tot tijd- en kostenbesparing en tot verhoging van de betrouwbaarheid en de flexibiliteit van het productie-apparaat. De mutaties die de verkooporderafdeling bijvoorbeeld invoert, worden door het systeem doorgesluisd naar de afdelingen administratie voor de controle op de kredietwaardigheid van de klant en de facturering , bedrijfsbureau voor het inplannen van de werkzaamheden van de productie-afdelingen en inkoop voor het bijbestellen van artikelen die niet op voorraad zijn.

De controletechnische functiescheiding wordt in deze situatie voor een groot gedeelte bewaakt door de computer. Dit deelsysteem kan bijvoorbeeld zijn opgebouwd uit een offertemodule, een ordermodule en een debiteurenmodule. Het bestand met artikelgegevens is in dit voorbeeld opgenomen in het logistiek besturingssysteem.

Orders waarvoor eerder een offerte werd uitgebracht, worden overgeheveld van de offertemodule naar de ordermodule.

De stuklijst die hieruit ontstaat, wordt gebruikt als voorcalculatie en tevens in het logistiek besturingssysteem.

Ook zien we in toenemende mate dat orders binnenkomen via internet zgn. De klant levert dan via elektronische weg gegevens aan die ingelezen worden in de ordermodule van het verkoopinformatiesysteem. Het productiebesturingssysteem biedt de mogelijkheid om de productie te plannen en voor te bereiden, de voortgang te bewaken en de kosten te beheersen.

Met name de intracomptabele registraties rondom dit deelsysteem worden verderop besproken. Interne bestelaanvragen al dan niet geautomatiseerd aangeleverd worden beoordeeld en verwerkt tot inkooporders. Wanneer materialen bijbesteld moeten worden kan dit gebeuren door inschakeling van EDI Electronic Data Interchange of internet. De computer legt in zo n geval zelf verbinding met het geautomatiseerd systeem van de leverancier, verifieert of de leverancier voldoende voorraad beschikbaar heeft en plaatst de bestelling.

Dit bestelproces verloopt dus zonder menselijke tussenkomst. Het is zelfs mogelijk om de computer te laten nagaan welke leverancier het goedkoopst is of welke het eerst kan leveren.

COMO ALEJAR LA DEPRESION SALESMAN PDF

BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD 2 UITWERKINGEN PDF

.

LILLIPUT 663 PDF

Boekhouden geboekstaafd 2

.

HOW TO FACE BANK INTERVIEWS BY N.S.TOOR PDF

Boekhouden geboekstaafd

.

Related Articles